Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

podczas Konferencji Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji

29 maja 2019 r.

Plagiat.pl Sp. z o.o. zwana dalej „Plagiat.pl” w celu wykonania art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuje, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych podczas rejestracji i udziału w konferencji jest firma Plagiat.pl Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wróbla 8, 02-736, Warszawa zwana dalej „Plagiat.pl”. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się z nami skontaktować za pomocą poczty e-mail iodo@antyplagiat.pl lub pisemnie na adres  ul. Wróbla 8, 02-736, Warszawa.

II. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest pan Krzysztof Gutowski, można się z nim skontaktować przy pomocy adresu iodo@antyplagiat.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Twoje dane będziemy przetwarzać:

  1. W celu przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Konferencji „Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji” w dniu 29 maja  2019 roku. Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług)
  3. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych i prawo do sprzeciwu.

  1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu III.2. Przestaniemy wtedy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. Dane uzyskane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.
  3. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą  ujawnić się roszczenia z umowy, czyli do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 V. Odbiorcy danych

  1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane  współorganizatorowi konferencji, Fundacji Rektorów Polskich, (ul. Górnośląska 14, 00-432 Warszawa, e-mail frpfund@pw.edu.pl) oraz  podmiotom zaangażowanym w świadczenie usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym i informatycznym.

VI. Twoje prawa

  1. Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania lub poprawienia swoich danych; usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
  2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.